Tu i teraz

Regulamin

Serwisu Internetowego pracowniatuiteraz.pl

I. Definicje

  1.  Na potrzeby Regulaminu stosowane są następujące definicje:

a. Karnet – określona liczba wejść na Zajęcia Warsztatowe lub Wizyty, które można wykupić w ramach Karnetu. Klient otrzyma Karnet na pierwszej Wizycie lub Zajęciach. Karnet ma ograniczony termin ważności, każdorazowo wskazany w opisie Usługi na stronie Serwisu;

b. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia na Usługę na odległość, tj. za pośrednictwem Serwisu, mailowo, telefoniczne lub za pomocą formularza kontaktowego;

c. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

e. Pacjent – pacjent w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009, Nr 52 poz. 417), korzystający z Usługi polegającej na udzielaniu Świadczeń zdrowotnych;

f. Pracownia Tu i Teraz/ Pracownia – miejsce prowadzenia działalności przez Usługodawcę i jednocześnie miejsce, w którym przeprowadzane są Wizyty oraz Zajęcia, znajdujące się pod następującym adresem: ul. Startowa 3, 60 – 408 Poznań;

g. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

h. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

i. Przedstawiciel ustawowy/Przedstawiciel – rodzic, opiekun, kurator- w rozumieniu przepisów prawa, działający w imieniu małoletniego dziecka, poniżej 16 roku życia;  

j. Regulamin – niniejszy wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

k. Serwis Internetowy/Serwis – wszystkie elementy składające się na witrynę internetową, działającą pod domenąpl;

l. Specjalista – osoba fizyczna prowadząca Wizyty oraz Zajęcia prowadzone w ramach Warsztatów, posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe i prawne, w szczególności psycholog, logopeda, fizjoterapeuta czy instruktor zajęć fizycznych np. jogi. Lista Specjalistów świadczących Usługi w ramach Pracowni znajduje się na stronie Serwisu;

m. Świadczenie zdrowotne – zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

n. Uczestnik – osoba fizyczna będąca Pacjentem lub niebędąca Pacjentem, biorąca udział w Wizycie lub Zajęciach, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

o. Umowa o świadczenie Usługi/Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób na odległość tj. telefonicznie lub mailowo, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, polegająca na świadczeniu Usług, przeprowadzanych w Pracowni Tu i Teraz. Umowa zostaje zawarta w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem;

p. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na zasadach opisanych w pkt III poniżej;

q. Usługa – odpłatna usługa świadczona stacjonarnie przez Specjalistów na rzecz Uczestników w Pracowni Tu i Teraz, na podstawie Umowy o świadczenie Usługi zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

r. Usługi elektroniczne – usługi w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

s. Usługodawca – Marcin Cwalina, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tu i Teraz Pracownia Terapii i Rozwoju Dziecka Marcin Cwalina, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Startowa 3, 60 – 408 Poznań, NIP 7792558393, REGON 526074876;

t. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze strony Serwisu;

u. Warsztaty – tematyczne Zajęcia grupowe organizowane cyklicznie, zgodnie z ustalonym z góry harmonogramem, prowadzone przez Specjalistę;

v. Wizyta – jednorazowa konsultacja ze Specjalistą przeprowadzana indywidualnie lub w charakterze grupowym, która może polegać na udzielaniu Świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 564);

w. Zajęcia – pojedyncze Zajęcia prowadzone przez Specjalistów w ramach Warsztatów;

x. Zamówienie – oferta złożona przez Klienta na Usługi prezentowane przez Usługodawcę na stronie Serwisu, zmierzająca do zawarcia Umowy na odległość.

II. Postanowienia ogólne Regulaminu

1.     Regulamin został stworzony zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i określa w szczególności:

a.     rodzaje i zakres Usług elektronicznych i Usług płatnych;

b.     warunki świadczenia Usług elektronicznych, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz informacje o zakazie dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

c.      warunki świadczenia Usług płatnych;

d.     warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych i Usług płatnych;

e.     tryb postępowania reklamacyjnego.

2.     Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3.     Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin, w sposób umożliwiający mu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4.     Treści Serwisu adresowane są do potencjalnych Klientów, w szczególności z zakresu Świadczeń zdrowotnych, którzy zainteresowani są Usługami oferowanymi przez Usługodawcę oraz umówieniem i zakupieniem Wizyty lub zakupieniem Warsztatów.  

5.     Serwis internetowy zawiera prezentację i opis Usług Pracowni terapii i rozwoju dziecka, prowadzonej przez Usługodawcę, tj. usług związanych z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych, w szczególności takich jak: różnego rodzaju terapii psychologicznych, logopedycznych czy Warsztatów opisanych na stronie, świadczonych przez Usługodawcę poza Serwisem. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

6.     Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez:

a.     wiadomość e-mail, pod adresem: kontaktpracowniatuiteraz@gmail.com;

b.     kontakt telefoniczny pod numerem: +48 572 721 212;

c.      formularz kontaktowy, znajdujący się w zakładce ,,Kontakt’’ Serwisu Internetowego;

d.     pocztę tradycyjną pod następującym adresem: ul. Startowa 3, 60 – 408 Poznań.  

 

III. Świadczenie Usług elektronicznych

1.     Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników strony Serwisu.

2.     Z chwilą otwarcia, a tym samym rozpoczęcia korzystania ze strony Serwisu, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci korzystania ze strony Serwisu, które może polegać w szczególności na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie.

3.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w ppkt powyżej, zawierana jest na czas nieoznaczony, natomiast rozwiązanie Umowy następuje poprzez opuszczenie strony Serwisu przez Użytkownika.

4.     Użytkownik może również skorzystać z Usługi elektronicznej w postaci formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje w momencie wysłania wiadomości przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi zwrotnej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika.

5.     W trakcie składania Zamówienia na niektóre z Wizyt lub Warsztatów, przed zawarciem Umowy, Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie elektronicznej ankiety kwalifikacyjnej, która umożliwi przypisanie Uczestnika do odpowiedniej grupy zajęciowej.

6.     Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci wypełnienia ankiety, następuje w momencie przekierowania do ankiety przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika odpowiedzi poprzez uzupełnioną o wymagane pola ankietę.

IV. Wymagania techniczne

1.     W celu korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, konieczna jest współpraca pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika i Usługodawcy.

2.     Współpracę systemów teleinformatycznych zapewnia łączne spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych w postaci dostępu do sieci Internet oraz odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego korzystanie z Internetu, za pomocą urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Użytkownik chce korzystać ze strony Serwisu.

3.     Korzystanie z wszelkich usług elektronicznych w sieci Internet, w tym również z Usług elektronicznych świadczonych na stronie Serwisu, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, jak np. wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika czy pozyskania i modyfikacji danych Użytkownika przez nieuprawnione do tego osoby.

4.     W celu zniwelowania ryzyk wskazanych w ppkt 3 powyżej, Usługodawca rekomenduje stosowanie środków technicznych, które są w stanie zapobiec wskazanym ryzykom, np. w postaci programów antywirusowych.

V. Zasady korzystania ze strony Serwisu

1.     Użytkownik powinien korzystać ze strony Serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem i jednocześnie z poszanowaniem zasad przyjętych w Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi zwyczajami.

2.     Użytkownik w szczególności nie powinien:

a.     dostarczać i przekazywać treści, które mogłyby być uznane za naruszające przepisy prawa, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;

b.     zamieszczać jakichkolwiek programów, plików, aplikacji, w tym również ich rozszerzeń, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działanie oprogramowania strony Serwisu, urządzeń służących do jej działania, a także urządzeń lub oprogramowania innych Użytkowników (w tym w szczególności wirusów, trojanów i innego złośliwego oprogramowania);

c.      podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić lub doprowadziłyby do ingerencji w działanie strony Serwisu (działania o charakterze programistycznym, hakerskim);

d.     omijać zabezpieczeń Strony Serwisu poprzez wykorzystywanie tzw. luk bezpieczeństwa,

e.     wykorzystywać treści zamieszczonych na stronie w sposób wykraczający poza użytek własny tj. naruszać prawa własności intelektualnej, o których mowa w pkt XV poniżej. 

VI. Usługi świadczone w Pracowni Tu i Teraz - informacje ogólne

1.     Strona internetowa Serwisu prezentuje informacje o Usługach świadczonych przez Usługodawcę stacjonarnie w Pracowni Tu i Teraz, które Użytkownik może zamówić i opłacić na odległość.

2.     Usługodawca prezentuje informacje o Usługach takich jak:

a.     Wizyty indywidualne lub grupowe;

b.     Warsztaty.

3.     Wizyty mogą mieć charakter jednorazowy, natomiast Zajęcia w ramach Warsztatów, Wizyty wykupione w ramach Karnetu lub pakietu – przeprowadzane są wielorazowo, w ilości określonej na stronie Serwisu, zgodnie z ustalonym z góry harmonogramem.

4.     Usługi w postaci Wizyt lub Warsztatów, można nabyć poprzez zakup Wizyty, pakietu Wizyt lub Karnetu na Wizyty oraz wykupienia Warsztatu lub Karnetu na określoną liczbę Zajęć prowadzonych w ramach Warsztatu.

5.     Wszystkie wyżej wskazane Usługi mają charakter związany z działalnością Usługodawcy i są to w szczególności różnego rodzaju terapie psychologiczne, logopedyczne czy Warsztaty edukacyjne, kulinarne i inne prezentowane na stronie Serwisu. Niektóre z Wizyt mają charakter Świadczeń zdrowotnych.

6.     Usługi prezentowane przez Usługodawcę adresowane są w szczególności do osób małoletnich, Pacjentów małoletnich oraz ich Przedstawicieli ustawowych.

7.     Wszelkie informacje o Usługach prezentowane na stronie Serwisu, m.in. w postaci ich opisów, przebiegu, terminach, harmonogramie, cenie itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8.     Użytkownik może złożyć Zamówienie na Usługi m.in. poprzez:

a.     specjalny formularz służący do umówienia i zakupienia Wizyty poprzez stronę, dalej jako ,,Formularz Umów Wizytę/Formularz’’;

b.     wiadomość e-mail;

c.      wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego;

d.     rozmowę telefoniczną.

9.     Warunkiem złożenia Zamówienia, a tym samym zawarcia Umowy jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

10.  Warsztaty lub Wizyty grupowe mogą odbyć się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników wskazanej w opisie danego Warsztatu lub Wizyty grupowej.

11.  W przypadku, gdy na organizowane Warsztaty lub Wizyty grupowe, nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Klientami, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów lub Wizyt grupowych, w celu poinformowania o nowym terminie Warsztatów lub Wizyt grupowych bądź umożliwienia Klientowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi, zgodnie z wyborem Klienta.

VII. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy poprzez Formularz Umów Wizytę

1.     Poprzez Formularz Umów Wizytę, znajdujący się na stronie Serwisu, Klient może złożyć Zamówienie na pojedynczą Wizytę indywidualną lub grupową.

2.     W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Umów Wizytę, Klient powinien wybrać przycisk dedykowany umówieniu Wizyty na stronie, a następnie wybrać  Specjalistę i rodzaj Wizyty jaką jest zainteresowany, spośród Wizyt prezentowanych na stronie Serwisu lub dokonać wyboru w odwrotnej kolejności, tj. najpierw rodzaj Wizyty, a potem Specjalista.

3.     Następnie Klient powinien wybrać wolny dostępny termin i godzinę Wizyty u danego Specjalisty oraz uzupełnić Formularz danymi osobowymi niezbędnymi do złożenia Zamówienia i zakupu Usługi.

4.     Przed złożeniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz oświadczyć, że zapoznał się z dokumentami oraz je akceptuje.

5.     Po naciśnięciu przycisku dedykowanemu finalizacji złożenia Zamówienia, Klient może wybrać metodę płatności spośród metod oferowanych przez Usługodawcę, tj.:

a.     płatność elektroniczna przez operatora płatności, który pojawi się do wyboru lub za pośrednictwem płatności BLIK;

b.     przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany na stronie Serwisu.

6.     Zamówienie złożone przez Klienta w sposób opisany w ppkt powyżej stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wizyty.

7.     Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy wiadomość elektroniczną, z informacją podsumowującą Zamówienie oraz z informacją o konieczności dokonania przedpłaty w celu zawarcia Umowy, a tym samym rezerwacji terminu Wizyty i maksymalnym terminie dokonania płatności.

8.     Oferta złożona przez Użytkownika poprzez złożenie Zamówienia, wiąże go w chwili dokonania przedpłaty, tj. w chwili otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta lub pojawieniu się środków na rachunku bankowym Usługodawcy lub odebraniu potwierdzenia dokonania przelewu.

9.     Z chwilą skutecznego dokonania przedpłaty, o której mowa w ppkt powyżej – dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.

VIII. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy poprzez wiadomość e-mail, formularz kontaktowy oraz telefonicznie

1.     Klient może także złożyć Zamówienie na wszystkie Usługi prezentowane na stronie Serwisu, tj. Zamówienie na pojedyncze Wizyty, pakiet Wizyt, Karnet na Wizyty, Warsztaty lub Karnet na Zajęcia Warsztatowe, za pośrednictwem:

a.     wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy;

b.     wiadomości e-mail;

c.      telefonicznie.

2.     W celu złożenia Zamówienia za pomocą metod opisanych w niniejszym pkt, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą i podać dane niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy – w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub ustnie podczas rozmowy telefonicznej.

3.     Danymi niezbędnymi do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy są w szczególności rodzaj Wizyty, pakietu lub Karnetu na Wizyty, rodzaj Warsztatu lub Karnetu na Warsztaty, ewentualnie wybrany Specjalista, preferowany termin i godzina lub ich zakres, wybraną formę płatności oraz dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

4.     Usługodawca po złożeniu Zamówienia za pomocą sposobów określonych w niniejszym pkt, przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia wraz z informacją lub dokumentem dotyczącym przedpłaty, które wskazują na termin płatności – na adres e-mail wskazany ustnie przez Klienta lub adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie. Wiadomość potwierdzającą Zamówienie, mogą poprzedzać wiadomości służące ustaleniu konkretnego zakresu oferty lub danych niezbędnych do zawarcia Umowy.

5.     Wiadomość e-mail potwierdzająca złożone Zamówienie wysłana przez Usługodawcę, będzie zawierać Regulamin i Politykę prywatności, z którymi Klient powinien się zapoznać, a następnie zaakceptować dokumenty poprzez udzielenie zwrotnej odpowiedzi e-mail, w której wskaże, że zapoznał się z dokumentami, akceptuje ofertę oraz Regulamin.

6.     Oferta złożona przez Użytkownika poprzez złożenie Zamówienia wiąże go w chwili dokonania przedpłaty, tj. w chwili otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta lub pojawieniu się środków na rachunku bankowym Usługodawcy lub odebraniu potwierdzenia dokonania przelewu.

7.     Z chwilą skutecznego dokonania przedpłaty, o której mowa w pkt poprzednim – dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.

IX. Ceny i płatności

1.     Ceny Usług prezentowanych na stronie Serwisu podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie niezbędne opłaty i podatki, które powinny zostać wliczone zgodnie z obowiązującym prawem.

2.     Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem:

a.     płatności elektronicznej, obsługiwanej przez operatora płatności, o którym informacja pojawi się na stronie Serwisu;

b.     płatności elektronicznej BLIK za pośrednictwem numeru telefonu należącego do Usługodawcy, tj.: +48 572 72 12 12;

c.      przelewu bankowego na numer konta wskazany na stronie Serwisu lub w wiadomości e-mail dotyczącej płatności.

3.     Usługodawca każdorazowo wskazuje maksymalny termin dokonania przedpłaty za Usługę. Brak przedpłaty skutkuje anulowaniem złożonego Zamówienia.

4.     Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu, np. w postaci mailowego złożenia Zamówienia lub faktury.

X. Odwołanie, zmiana terminu Wizyty lub Zajęć

1.     Przedstawiciel może odwołać umówioną Wizytę indywidualną, najpóźniej na określoną ilość godzin lub dni oznaczonych przez Usługodawcę, w zależności od rodzaju Wizyty. Informacja o maksymalnym terminie zgłoszenia odwołania Wizyty podana jest na stronie Serwisu lub w wiadomości elektronicznej wysłanej do Użytkownika po złożeniu Zamówienia na Wizytę.

2.     W przypadku odwołania Wizyty w terminie i czasie, o którym mowa w ppkt powyżej, Usługodawca niezwłocznie proponuje Użytkownikowi inny termin Wizyty lub w braku możliwości znalezienia odpowiedniego terminu, zwraca Użytkownikowi środki za opłaconą Wizytę w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została dokonana płatność.

3.     Odwołanie przez Użytkownika Wizyty po określonym terminie, o którym mowa w ppkt powyżej, skutkuje tym, że pieniądze uiszczone za Wizytę nie są zwracane lub zwracane są w kwocie pomniejszonej o wysokość odstępnego, w odpowiedniej procentowo wysokości ceny za Wizytę, określonej na stronie Serwisu. Wysokość odstępnego zależy od czasu odwołania Wizyty przed jej planowanym terminem.

4.     Odwołanie Wizyty może nastąpić w Dniach roboczych i godzinach pracy Pracowni, o których informacja widnieje na stronie Serwisu, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, SMS-owego oraz za pośrednictwem Formularza Umów wizytę, podając jednocześnie dane i informacje niezbędne do zidentyfikowania Uczestnika i konkretnej Wizyty, która ma być odwołana.  

5.     Powyższe punkty mają odpowiednio zastosowanie w przypadku gdy Przedstawiciel chce przełożyć termin Wizyty na inny.

6.     O Wizycie lub Zajęciach Warsztatowych odwołanych z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, np. z uwagi na nieobecność Terapeuty lub Specjalisty, Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie.

7.     W przypadku odwołania Wizyty indywidualnej ze strony Usługodawcy, po uzgodnieniu z Klientem, Usługodawca niezwłocznie zaproponuje inny termin Wizyty. W przypadku braku uzgodnienia terminu Wizyty, Usługodawca zwróci Użytkownikowi kwotę opłaconą za Wizytę, w ciągu 14 dni od dnia dokonania tych ustaleń, na rachunek bankowy Klienta, z którego uiszczone zostały środki.

8.     W przypadku odwołania przez Usługodawcę Wizyty grupowej lub Zajęć prowadzonych w ramach Warsztatów, Usługodawca niezwłocznie dodaje do harmonogramu Zajęć lub Wizyt grupowych, kolejny termin Zajęć lub Wizyty, o czym informuje Klientów.

9.      Brak obecności Uczestnika na Wizytach grupowych lub Zajęciach Warsztatowych, powoduje, iż Wizyta lub Zajęcia przepadają, nie są odrabiane i Usługodawca nie zwraca środków za Wizytę lub Zajęcia, na których Uczestnik nie był obecny.

10.    Jeżeli Zajęcia lub Wizyty grupowe, o tym samym charakterze, prowadzone są równolegle w innej grupie, Usługodawca może zaproponować odrobienie Wizyty lub Zajęć w tej grupie, jeżeli przewidziany na nich program Wizyty lub Zajęć, odpowiada programowi opuszczonej Wizyty lub Zajęć.

11.    W przypadku braku obecności Uczestnika na Wizytach grupowych lub Zajęciach, w których uczestniczy poprzez wykupienie Karnetu, Uczestnik może wykorzystać wejście, poprzez zapisanie się na kolejną Wizytę lub Zajęcia tożsame z programem opuszczonej Wizyty lub Zajęć, jeśli są przewidziane w harmonogramie i z uwzględnieniem terminu ważności Karnetu.  

XI. Ogólne zasady dotyczące Wizyt, Warsztatów

1.     Spóźnienie Uczestnika na Wizytę indywidualną będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o czas opóźnienia.

2.     Terapeuta lub Specjalista może w wyjątkowych przypadkach odmówić przeprowadzenia Wizyty lub wyprosić Uczestnika z Zajęć, w sytuacji kiedy Uczestnik przejawia objawy chorobowe (w tym w szczególności objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych, gorączkę, katar, wysypkę) lub inne objawy wskazujące na możliwość zarażenia innych Uczestników lub Specjalisty.

3.     W sytuacji o której mowa w ppkt 2 powyżej, koszty za Wizytę lub brak uczestnictwa w Zajęciach Warsztatowych czy Wizycie grupowej nie są zwracane.

4.     Przedstawiciel Uczestnika Wizyty lub Zajęć Warsztatowych zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy lub Specjaliście, wszelkich informacji niezbędnych Specjaliście do udzielenia Świadczeń zdrowotnych, w szczególności do ustalenia planu terapii czy doborze metod terapeutycznych.

5.     W przypadku udzielania Świadczeń zdrowotnych Przedstawiciel ustawowy Pacjenta małoletniego, zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udzielenie Świadczeń zdrowotnych przed pierwszą Wizytą lub Zajęciami.  

6.     Wizyty indywidualne odbywają się bez obecności Przedstawiciela, jednak w uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze dobro Uczestnika i efektywność Wizyty, Specjalista może wyrazić zgodę na uczestnictwo Przedstawiciela podczas Wizyty.

7.     Konsultacje Przedstawicieli ze Specjalistami stanowią odrębne spotkanie ze Specjalistą (bez uczestnictwa małoletniego), które odbywa się w ramach pierwszej Wizyty, która ma charakter konsultacyjny i służy szczegółowemu przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego Uczestnika. Chęć odbycia krótkiej konsultacji w celu omówienia postępów w prowadzonej terapii na początku, pod koniec lub podczas Wizyty,  Przedstawiciel powinien zgłosić przed jej rozpoczęciem, jednak w takim wypadku czas Wizyty zostanie skrócony o czas odbytej konsultacji.           

8.     Warunkiem niezbędnym i koniecznym do efektywności prowadzonych Wizyt czy niektórych Warsztatów, jest przestrzeganie przez Przedstawiciela zaleceń przekazanych przez Specjalistę w warunkach domowych, w tym również systematyczność i regularność Wizyt.                 

9.     Brak przestrzegania zaleceń, o których mowa w ppkt powyżej, jak również częste,  powtarzające się nieobecności Pacjenta na Wizytach lub Zajęciach,  mogą uniemożliwić realizację przyjętego przez Specjalistę planu udzielania Świadczeń zdrowotnych, co może spowodować niekorzystne rokowania względem Pacjenta. W takiej sytuacji, Specjalista ma prawo podjąć decyzję o braku kontynuacji wykupionych Wizyt lub Zajęć, o czym Przedstawiciel zostanie poinformowany.  

10.  W przypadku o którym mowa w ppkt powyżej, Usługodawca zwróci środki uiszczone za Wizyty lub Warsztaty, pomniejszone proporcjonalnie o koszty odbytych już Wizyt lub Zajęć. Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy Klienta, z którego uiszczona była zapłata.

11.  Podczas Wizyt lub Zajęć Uczestnika obowiązuje czysty strój, niekrępujący ruchów Uczestnika, bez klamer, zamków, pasków, biżuterii i innych elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas trwania Wizyty lub Zajęć.

12.  Na terenie całej Pracowni obowiązuje zmiana obuwia na skarpety antypoślizgowe (dotyczy to wszystkich Uczestników, w tym zarówno małoletnich jak i Przedstawicieli).

13.  Usługodawca informuje, aby Uczestnicy nie pozostawiali w szatniach cennych rzeczy osobistych, aby uniknąć sytuacji ewentualnego zgubienia rzeczy lub ich kradzieży.

14.  Na terenie całej Pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, zakaz używania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

15.  Przedstawiciel zobowiązany jest do bezwzględnej punktualności odbioru Uczestnika po zakończonej Wizycie lub Zajęciach.

16.  Uczestnik Wizyty lub Zajęć, w czasie ich przeprowadzania, kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Specjalisty, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

17.  Uczestnik nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w pkt poprzednich może zostać poproszony o opuszczenie Wizyty lub Zajęć.

XII. Prawa Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta

1.     Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może w każdej chwili odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy o świadczenie Usługi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  O swoich prawach w zakresie odstąpienia od Umowy, Klient zostanie poinformowany również poprzez Pouczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.     Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie lub wykorzystać do tego celu formularz odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.     Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,  prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.     Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.

5.     Biorąc pod uwagę działalność Usługodawcy, należy wskazać, że prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku umowy o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

6.     Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.

XIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.     Każdy Użytkownik może złożyć reklamacje na Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu, np. na różnego rodzaju nieprawidłowości w  działaniu strony Serwisu, zakładek, czy formularza kontaktowego.

2.     Użytkownik może złożyć reklamacje w dowolnie wybrany przez siebie sposób, za pośrednictwem wszystkich określonych tam form kontaktu, w szczególności Usługodawca rekomenduje telefoniczną formę kontaktu pod numerem: +48 572 721 212; za pomocą  wiadomości e-mail pod adresem: kontaktpracowniatuiteraz@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.

3.      W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca rekomenduje skorzystać z Formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, natomiast jeśli zgłoszenie reklamacyjne zostanie złożone w innej formie, aby zawierało m.in. takie elementy jak:

a.     krótki opis, wskazujący czego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (opis sytuacji, okoliczności problemu);

b.     datę opisywanego zdarzenia, które jest przyczyną reklamacji;

c.      dane osobowe identyfikujące Użytkownika, umożliwiające kontakt zwrotny i rozpatrzenie reklamacji.

4.     Usługodawca rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

5.     W przypadku braków w reklamacji Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem z wezwaniem do jej uzupełnienia, w niezbędnym zakresie, na co Użytkownik będzie miał termin 7 dni, od daty otrzymania wezwania.

XIV. Informacja o polubownym rozwiązywaniu sporów dla Konsumentów

1.     Użytkownicy będący Konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy nimi, a podmiotami innymi niż Konsumenci, w sposób polubowny i pozasądowy.

2.     Do rozwiązywania sporów w sposób opisany w niniejszym pkt służy:

a.     stały polubowny sąd konsumencki za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b.     powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

c.      platforma internetowa ODR, za pośrednictwem której niezależny mediator rozstrzyga spory powstałe pomiędzy Przedsiębiorcami a Konsumentami. Platforma znajduje się pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

3.     Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

XV. Własność intelektualna

1.     Twórcą treści zamieszczonych na stronie, w tym przede wszystkim, nazwy, domeny, logo, tekstów informacyjnych jest Usługodawca, któremu przysługują w tym zakresie wszelkie prawa autorskie, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.     Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści, o których mowa w ppkt 1 powyżej, jedynie na własny użytek, bez prawa do udzielania sublicencji.

3.     Użytkownik nie powinien bez zgody Usługodawcy, w jakikolwiek sposób rozpowszechniać treści publikowanych na stronie Serwisu.

4.     Złamanie przez Użytkownika zasad wskazanych w niniejszym pkt, stanowić będzie naruszenie praw autorskich Usługodawcy, co może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XVI. Dane osobowe i pliki cookies

1.     Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Serwisu, np. wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych do formularza kontaktowego powoduje, że Usługodawca staje się ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

2.     Dane osobowe Użytkownika mogą  być także przetwarzane poprzez wykorzystanie plików cookies.

3.     Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.

XVII. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2.     Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią w tym zakresie inaczej.

3.     W przypadku sporów w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta sądem miejscowo właściwym będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w przypadku sporów z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami – sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy. 

4.     Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Usługodawcę informacji na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

5.     Regulamin w obecnej wersji funkcjonuje od dnia 25 listopada 2023 r

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, złożonego w dowolny sposób (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  zwracamy  Państwu  wszystkie  otrzymane  od  Państwa  płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku  nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej  umowy.

Jeżeli  zażądali  Państwo  rozpoczęcia  świadczenia  usług  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrotu  płatności  dokonamy  przy  użyciu  takich  samych  sposobów  płatności,  jakie  zostały  przez  Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy

Dane adresata:

…………………….……………

…………………….……………

…………………………….……

Marcin Cwalina, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Tu i Teraz Pracownia Terapii i Rozwoju Dziecka Marcin Cwalina

ul. Startowa 3, 60 – 408 Poznań

NIP 7792558393

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy, polegającej na ……………………………………………………., zawartej dnia………………. .

 

 

 

……….………………………………

                                                                                                                 Data i podpis

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3– Formularz reklamacji usługi

Dane adresata:

……………………………

……………………………

……………………………

Marcin Cwalina, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Tu i Teraz Pracownia Terapii i Rozwoju Dziecka Marcin Cwalina

ul. Startowa 3, 60 – 408 Poznań

NIP 7792558393

 

Oświadczenie o reklamacji usługi elektronicznej

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*), że w związku z korzystaniem z usług elektronicznych na stronie Serwisu Internetowego, składam reklamację na następującą  usługę lub usługi………………..……………….. (np. przeglądanie treści zamieszczonych na stronie Serwisu, korzystanie z formularza kontaktowego).

Problem miał miejsce ……………………………………… (proszę o wpisanie daty i godziny) i polegał na:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(proszę o opis problemu, np. błąd przy wysyłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego).

 

………………………………

Data i podpis

(*) Niepotrzebne skreślić